Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení vedeném podle
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Podávání opravných prostředků proti rozhodnutí obecního úřadu a Obce Kvášňovice