KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Naše č. j.: ŽP/590/17
Spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Počet listů: 14
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3
Vyřizuje: JUDr. Renáta Bůžková
Ing. Roman Sýkora
Datum: 11. 1. 2017
VÝZVA
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením
§ 172 odst. 1 správního řádu tímto vyzývá dotčené osoby, aby k níže uvedenému
návrhu opatření obecné povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými
osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se
dotýká návrh opatření obecné povahy. Případné připomínky nebo námitky je třeba
zaslat písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, případně elektronicky e-mailem podepsaným
zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
posta@plzensky-kraj.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky – ID datové schránky: zzjbr3p.
Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny, bude opatření obecné povahy
vydáno v níže uvedeném znění.
Celé oznámení je k nahlédnutí zde.