Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni

Hálkova 14 dne

305 72 PLZEŇ 3

Čj.: 965936/17/2300-11460-401159

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 28. 04. 2017 do dne 29. 05. 2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v těchto dnech k nahlédnutí:

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

Hromadný předpisný seznam čj. 965842/17/2300-11460-401159, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Roman Kasl

ředitel finančního úřadu