V souladu s ustanovením zákona  o volbách do zastupitelstev krajů a o změně  a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o volbách“) starosta obce oznamuje:

  1. Volby do zastupitelstva krajů se uskuteční

                        v pátek     dne    7.  října 2016                    od 14.00   do   22.00 hodin

                        v sobotu   dne    8.  října 2016                   od   8.00   do   14.00 hodin

  1. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje je budova obecního úřadu čp. 5 v Kvášňovicích
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky    (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky), pokud má trvalý pobyt v obci   náležející do obvodu příslušného kraje. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Voliči budou dodány hlasovací  lístky 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstva krajů a 1/3 senátu.

Ve dnech voleb do zastupitelstva krajů mohou  voliči obdržet hlasovací lístky i ve volební   místnosti.