Územní plán se stal pro obec Kvášňovice důležitým dokumentem, který vytvořil předpoklady pro rozvoj obce, ochranu kulturních a přírodních památek a vytvoření nových zástavbových ploch.

Územní plán vyplývá ze zadání a znění stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tj. zákona o územním plánování a stavebním řádu, včetně dalších změn a prováděcích vyhlášek, zejména vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti.

Územní plán obce Kvášňovice