Výsledky 1. kola prezidentských voleb

 

Hasičská výroční schůze

Sbor dobrovolných hasičů Kvášňovice oznamuje,

že v sobotu 13. ledna od 18:00 se uskuteční hasičská výroční schůze v místním hostinci.

Zváni jsou všichni hasiči a hasičky.

Pěší pochod Chanovice

Oznamujeme občanům,

že 6. ledna se koná v Chanovicích pěší pochod „k uctění a zachování života a přírody v Pošumaví“.

Více o akci zde.

Zasedání zastupitelstva obce 12/2017

Oznamujeme občanům,

že v úterý 19. 12. od 19.00 se na obecním úřadě koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni.

Zasedání zastupitelstva obce 11/2017

Oznamujeme občanům,

že ve čtvrtek 23. 11. od 18.00 se na obecním úřadě koná veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste srdečně zváni.

Poplatky za vodu a psy

Oznamujeme občanům,

že v sobotu 25. 11. 2017 od 13.00 do 16.00 se budou na obecním úřadě vybírat poplatky za vodu a psy.

Vodné 12 Kč/m³, stočné 18 Kč/m³ a poplatek za psa 50 Kč.

Poznatky z Apimondie

Seminář Poznatky z Apimondie 2017 pořádá v sobotu 11. 11. 2017 od 15 hodin v Kulturním domě v Kozojedech (okres Plzeň – sever) Spolek pro rozvoj včelařství MÁJA ve spolupráci se ZO ČSV Kozojedy. 

Přednáší přední včelařský odborník RNDr. Václav Švamberk, který se letošní Apimondie v tureckém Istanbulu osobně zúčastnil. Součástí semináře je dokumentární film natočený přímo v dějišti této největší světové včelařské události. Jestliže se zajímáte o nejnovější poznatky a vývoj v oboru včelařství, jste srdečně zváni.

Vstupné 20 Kč. Seminář trvá cca 3 hodiny.

Uskutečňuje se za podpory Ministerstva zemědělství.

Pro další informace se obracejte na spolek@majabee.cz.

Seminář ke Kotlíkovým dotacím

16. 10. 2017 od 16:00 se ve velké zasedací místností Městského úřadu Horažďovice koná bezplatný seminář ke kotlíkovým dotacím.

Příjem žádostí bude na krajském úřadě spuštěn 30. 10. 2017 od 8.00 hodin.

Prodloužení vlaků v úseku Nepomuk – Horažďovice Předměstí

Obnovení ranního a večerního vlaku v úseku Nepomuk – Horažďovice Předměstí

Od 4. září dochází k obnově prvního ranního vlaku a posledního večerního vlaku v tomto úseku.

Z tohoto důvodu je zrušena autobusová linka 434115 (Pačejov – Nepomuk), která zmíněné vlaky nahrazovala.

 

Jízdní řád

 

 

Poutní mše svatá

Slavnostní poutní mše svatá se koná v kostele svatého Bartoloměje v neděli 27. srpna od 11 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že ve dnech  13. a 14. července 2017 od 07:00 do 17:00 hod proběhne v celé obci plánované přerušení dodávky elektřiny.

Přerušení dodávky vody

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v úterý 20. června od 16.00 do 22.00 nepoteče v celé obci voda z důvodu plánované údržby vodojemu.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v sobotu ráno 27. května se uskuteční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Prosíme občany, aby přivezli své odpady a roztříděný elektroodpad již během pátku k obchodu.

Přerušení dodávky elektřiny

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že ve dnech 30. května, 1. a 6. června 2017 od 07:30 do 17:30 hod proběhne v celé obci plánované přerušení dodávky elektřiny.

Očkování psů

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v neděli 14. května 2017 od 13.00 hod se na místní návsi budou očkovat psi.

Cena očkování: 80 Kč

Daň z nemovitých věcích 2017

Finanční úřad pro Plzeňský kraj V Plzni

Hálkova 14 dne

305 72 PLZEŇ 3

Čj.: 965936/17/2300-11460-401159

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona

č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 28. 04. 2017 do dne 29. 05. 2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Plzeňský kraj v těchto dnech k nahlédnutí:

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

Hromadný předpisný seznam čj. 965842/17/2300-11460-401159, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Roman Kasl

ředitel finančního úřadu

Bobr

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň
E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
Naše č. j.: ŽP/590/17
Spis. zn.: ZN/4522/ŽP/16
Počet listů: 14
Počet příloh: 3
Počet listů příloh: 3
Vyřizuje: JUDr. Renáta Bůžková
Ing. Roman Sýkora
Datum: 11. 1. 2017
VÝZVA
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, v souladu s ustanovením
§ 172 odst. 1 správního řádu tímto vyzývá dotčené osoby, aby k níže uvedenému
návrhu opatření obecné povahy do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce
Krajského úřadu Plzeňského kraje podaly připomínky nebo námitky. Dotčenými
osobami jsou v souladu s ustanovením § 2 odst. 3 správního řádu ty osoby, jichž se
dotýká návrh opatření obecné povahy. Případné připomínky nebo námitky je třeba
zaslat písemně na adresu Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, případně elektronicky e-mailem podepsaným
zaručeným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny
posta@plzensky-kraj.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové
schránky – ID datové schránky: zzjbr3p.
Nebudou-li žádné námitky ani připomínky uplatněny, bude opatření obecné povahy
vydáno v níže uvedeném znění.
Celé oznámení je k nahlédnutí zde.

Prodej známek na popelnice

Obec Kvášňovice oznamuje občanům,

že v sobotu 14. ledna 2017 od 13.00 do 15.00 hod se na obecním úřadě budou prodávat známky na popelnice.

Cena známky: 1 300 Kč