Obec Kvášňovice vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ke dni 24. 11. 1990 jako územně samosprávná jednotka s právní subjektivitou. Tento zákon byl s účinností od 12. 11. 2000 nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů.

Obec je právnická osoba zastoupená starostou obce, má vlastní majetek a finanční zdroje,hospodaří s nimi samostatně, dle vlastního rozpočtu, za podmínek stanovených zvláštními zákony.

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se řídí jen zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Ve věcech náležejících do samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se obec řídí obec řídí zákony a obecně závaznými předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.Orgány obce:

Orgány zastupitelstva: